Abonnementsaftalen er for kundens vedkommende uopsigelig i de første 6 måneder fra abonnementsaftalens ikrafttræden (tidspunktet, hvor leverance af tjenester under abonnementsaftalen er taget i brug), med mindre andet er aftalt ved aftalens indgåelse.

Kunden kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen med en løbende måned plus en måneds varsel, dog tidligst med virkning fra ophøret af bindingsperioden, nef Fiber henstiller til, at kundens opsigelse i videst muligt omfang sker skriftligt.

nef Fiber bekræfter kundens opsigelse.

Ved varsling af ændringer af priser og abonnementsaftalens vilkår over for kunden kan kunden i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage, uanset en bindingsperiode og uanset normalt opsigelsesvarsel. Ændringer, der er af rent begunstigende karakter for kunden, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

I tilfælde af, at tilslutningsaftalen mellem kunden og nef Fiber ophører, anses denne abonnementsaftale for opsagt af kunden, dog tidligst til udgangen af bindingsperioden,

nef Fiber kan til enhver tid skriftligt opsige abonnementsaftalen helt eller delvist med et varsel på en måned.

nef Fiber kan opsige abonnementsaftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til de leverede tjenester er afbrudt som følge af kundens misligholdelse.

Såfremt kunden opsiger sit abonnement, skal kunden, for egen regning, returnere det udstyr som nef Fiber har stillet til rådighed for kunden som led i denne abonnementsaftale, eksempelvis TV-bokse, router eller trådløse WiFi bokse. Returneringen skal ske til nef Fibers adresse, i ubeskadiget stand, Returneringen skal ske senest 14 dage efter abonnementets ophør. nef Fiber er berettiget til at opkræve erstatning samt et gebyr af kunden, såfremt udstyret, blandt andet TV-bokse, router eller trådløse WiFi bokse, ikke modtages eller er beskadiget ved modtagelsen.